Fauna

 1. Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1977. Broedvogelinventarisatie Zompe 1976. Nijmegen 87 pp.
  Volledige broedvogelinventarisatie volgens standaardmethode van ca. 75 ha broekbos, singels, moeras, bouwland en weiland. Beschrijving per soort. Tevens beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de flora en de vegetatie van het gebied, de relatie vegetatiestructuur- broedvogelbevolking en een speciaal hoofdstuk over de trefkans van een dertigtal soorten, met opgave van het registratiepercentage over de inventarisatiemaanden en gedurende de vroege ochtend.
  Naar aanleiding van deze inventarisatie is de Zumpe aangewezen als broedvogelreservaat.
 2. Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1978. Populierenbos in de Zumpe.
  De Populier, 15(3): 67-68.
  Vergelijking van populierenbos dat op voormalige weidegrond en op voormalige bosgrond is aangeplant voor wat betreft de ondergroei en de broedvogelbevolking.
 3. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1979. Libellen in de Zompe.
  Natura, 76(869): 222-225.
  Een inventarisatie van de libellen van het Beschermd Natuurreservaat. Er werden 12 soorten waargenomen en vlak na de publicatie nog de Weidebeekjuffer en de Viervlek.
 4. Giesen, Th.G., 1981. Een aquatisch oecologische karakterisering en waardering van het poldergebied Midden Delfland. Maasland.
  Een onderzoek naar de natuurwaarde van sloten voor wat betreft de waterfauna, watervegetatie en de watersamenstelling. De gegevens werden gebruikt bij de herinrichting van het poldergebied. Er werd ook onderzocht welke faktoren van invloed zijn op de samenstelling van flora en fauna.
  SBB-Zuid-Holland
 5. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1983. Een dagvlinderpopulatie in de Zumpe en op enkele andere plaatsen.
  Nieuwsbrief Dagvlinderprojekt, 6: I.1-I.9.
  Een onderzoek om verschil in biotoop aan te kunnen geven door middel van de dagvlindersamenstelling met behulp van een zogenaamde overlappingsindex. Er werden dagvlinderpopulaties onderzocht in de Zumpe, de Slangenburg, de Wrange en de Kemnader Allee.
 6. Giesen, Th.G., 1983. Ecological and morphological observations on  Hydrobius fuscipes and H. niger.
  Hydrobiological Bulletin, 17(2): 119-127.
  Beschrijving van vastgestelde morfologische verschillen tussen 2 soorten waterkevers en de verschillen in biotoopkeuze.
 7. Giesen, Th.G., 1984. Emigratie van Notonecta glauca  (Heteroptera, Nepomorpha).
  Entomologische Berichten (Amst.), 44(4): 64.
  Beschrijving van het massale vertrek, vermoedelijk ten gevolge van overbevolking, van het Bootsmannetje uit een vijver.
 8. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1984. Het landgoed Landfort bij Gendringen (Geld.), met notities over het dagvlinder bestand.
  De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, I. Giesen & Geurts 21 pp.
  De beschrijving van de waarde van de waterpartijen van het landgoed.
 9. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1984. Een inrichtings- en beheersadvies voor poldersloten in Midden-Delfland.
  Concrete beheersadviezen voor sloten om tot een hogere natuurwaarde te komen. De adviezen werden gebruikt bij de herinrichting van het poldergebied.
  G&G, Gaanderen.Landinrichtingsdienst, Utrecht.
 10. Giesen, Th.G., 1984. Insecten in en om het water. In: W. de Leeuw (Red.): Langs de waterkant, kursus natuurkennis: 14-29. KNNV, Winterswijk.
  In de kursus werd verteld hoe waterinsecten in en op het water leven en hoe ze zich aan de omstandigheden hebben aangepast.
 11. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Microvelia’s in de Oude IJsselstreek. De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, II.
  Nieuwsbrief EIS, Ned., 16: 3-10.
  De verspreiding van 2 soorten minuscule oppervlaktewantsen langs de Oude IJssel. Er werd vastgesteld dat de zeldzaamste van de twee soorten niet zo zeldzaam is als werd gedacht.
 12. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. A new locality for  Calopteryx splendens in the Netherlands. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, III.
  Notulae Odonatologicae, 2(5): 85.
  Na de jarenlange afname van het aantal Weidebeekjuffers in Nederland, werd na een waterkwaliteitsverbetering eindelijk weer een nieuwe vindplaats in de Bielheimerbeek bij Doetinchem vastgesteld.
 13. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Hydrobiologische karakterisering en waardering van de sloten in de Geertruida Agatha polder.
  Hydrobiologisch onderzoek (vegetatie, fauna, chemie) van de sloten in deze grasgors, met als aanleiding de mogelijke achteruitgang van de natuurwetenschappelijke waarde ten gevolge van 6-baksduwvaart. Het onderzoek maakte deel uit van een omvangrijker onderzoek waarbij ook de avifauna, landvegetatie en zoogdieren zijn betrokken. G&G, Gaanderen. Staatsbosbeheer, Zuid-Holland
 14. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Het vlieg- en baltsgedrag van Nemophora degeerella.
  Entomologische berichten, Amst., 45: 83-84.
  Tellingen van dit goudkleurige vlindertje wezen uit dat de dieren meestal tegen 10 uur in de ochtend, vooral bij vochtig weer, in grote zwermen actief waren.
 15. Giesen & Geurts, 1987. Een niet natuurlijke beek, gevoed door kwel en Stroombroek bij Doetinchem. De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, V.
  BioPro Bulletin, 2: 10-11.
  Langs het talud van een afrit van de A18 bij Doetinchem is een kwelbeek ontstaan die gevoed wordt door kwelwater uit het talud en door de plas Stroombroek.
 16. Giesen,Th. G. & M.H.J. Geurts, 1987. De voorlopige verspreiding van Watertreders (Haliplidae) en Duikerwantsen (Corixidae) in de Oude IJsselstreek.
  De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VII.
  BioPro Bulletin, 2: 14-16.
  In een groot aantal plassen, beken en sloten is gezocht naar deze waterinsecten. De inventarisatie is nog niet compleet.
 17. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1987. Achteruitgang en herstel van een populatie van Araschnia levana.
  Vlinders, 2(2): 12-14.
  In de Zumpe bij Doetinchem is een grote populatie landkaartjes aanwezig in een weilandje dat geheel omgeven is door bos. Door het graven van een plas in de weide, is de populatie sterk gereduceerd, terwijl na enige jaren de oorspronkelijke omvang van de populatie weer was hersteld.
 18. Geurts, M.H.J. & Giesen, Th.G., 1987. Een late waarneming van de libel Sympetrum striolatum.  Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VI. 
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 1(1): 14.
  Nog op 10 november zijn parende en eierleggende vrouwtjes waargenomen. Een erg opmerkelijk fenomeen, vermoedelijk ten gevolge van het warme weer (16 °C).
 19. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988. De Weidebeekjuffer in de Oude IJsselstreek. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, X.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 71-76.
  De Weidebeekjuffer breidt zijn territorium in snel tempo uit in de Oude IJsselstreek. Voor 1950 was slechts één vindtplaats van deze libel bekend in deze streek; nu zijn er 14 vindplaatsen vastgesteld, vooral tussen de grens en Doetinchem. Bij Landfort zijn honderden exemplaren waargenomen.
 20. Aukes, P. & Th.G. Giesen, 1988. Een fatale vergissing van een zwerm waterkevers, Helophorus aquaticus.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(4): 120.
  Waarneming van het landen van een zwerm waterkevers op een, door de zon verhitte zwarte plastic map, met fatale gevolgen. Verwisseling van de plastic map met een (tijdelijke) poel is het meest aannemelijk. Landbouwplastic zou bij warm weer dus mogelijk ook de dood van deze dieren kunnen veroorzaken.
 21. Vondel, B.J. van, 1988. Watertreders in de kleiputten bij Veldhunten. De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, IX.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(1): 10-13.
  De ondiepe kleiputten bij Veldhunten blijken rijk te zijn aan Watertreders. Nader onderzoek van deze kleiputten is gewenst.
 22. Vondel, B.J. van, 1988. Watertreders in de Achterhoek en de Liemers. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XI.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 3(2): 54-60.
  De verspreiding van de Watertreders vertoont, voor wat betreft de soortenrijkdom, duidelijk, optima langs de Oude IJssel, de IJssel en rondom Winterswijk. In totaal zijn 12 van de 20 voor Nederland bekende soorten gevonden.
 23. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1990. De inrichting en het onderhoud van een tuinvijver. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(1): 2-7.
  Voor de ecologisch verantwoorde inrichting van een tuinvijver blijken richtlijnen noodzakelijk omdat er drie typen water mogelijk zijn. Hierop moet de flora worden aangepast.
 24. Giesen, Th.G., 1990. Fossiele slakjes langs de Oude IJssel. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XIV.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(1): 29-31.
  In rivier- en plasafzettingen komen o.a. fossiele slakjes voor. Aan de hand van zo’n vondst langs de Oude IJssel kon de waterkwaliteit en de aard van de voormalige rivierarm worden ingeschat. In de Zumpe zijn dergelijke slakjes op 1,3 m diepte gevonden, met een ouderdom van ca. 6.000 jaar.
 25. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1991. Steenuiltjes in Gaanderen.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 116-117. Inventarisatie van Steenuilen in het dorp Gaanderen.
 26. Giesen, Th.G., 1991. Insekten in beken, welke milieufactoren zijn belangrijk voor deze diergroep?
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 124-125.
 27. Giesen, Th.G., 1991. Een nieuwe vindplaats van de waterkever Hydroporus morio.  Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XII.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 127.
  De vondst van deze zeer zeldzame waterkever in een poel bij het crossterrein in de Kruisbergse bossen.
 28. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1991. Faunistische inventarisatie en inrichtingsadvies voor het ruilverkavelingsgebied Beltrum-Eibergen.
  Ten behoeve van een R.A.K. zijn faunistisch waardevolle elementen in het gebied aangewezen. Het gebied blijkt o.a. van belang voor weidevogels.
  G&G, Gaanderen. NBLF-Gelderland.
 29. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1994. Het Landkaartje in ‘De Zumpe’ bij Doetinchem.
  Natuur en landschap in Achterhoek en Liemers, Jaarboek 1994: 114-124.
  In de tweede generatie van deze vlinder konden meerdere fasen worden aangetoond die van belang zijn bij het beheer van het biotoop.
 30. Giesen & Geurts, 1995. Herpetologische inventarisatie van enige vennen rondom Nunspeet, met beheersuggesties. G&G, Ulft. SBB, Brummen.
 31. Giesen & Geurts, 1997. Dagvlinderinventarisatie van het Aaltense Goor 1996 met beheeradvies. G&G, Ulft. SBB, Gelderland.
 32. Oonk, M.M.A. & Th.G. Giesen, 1998. Reproductietoets voor libellen in de Overasseltse en Hatertse vennen.
  Door in permanente plotjes de exuvia van libellen te zoeken werd onderzocht of in het verleden waargenomen libellen zich ook nu nog voortplanten. Er werd beheeradvies gegeven voor optimalisering van het biotoop. Per soort werden eisen voor oeverinrichting opgesteld. G&G, Ulft. SBB, Heesch.
 33. Arfman, G., 2007. Broedvogels van de Boswachterij Ruurlo in 2006. G&G, Ulft. SBB, Regio Oost, Deventer.
 34. Giesen & Geurts, 2008. Inventarisatie van adulte libellen, exuvia, sprinkhanen en krekels in Beekvliet, Heidenhoekse vloed en Groote beek.
  G&G, Ulft. SBB, Regio Oost.