Lievelderveld

Effect natuurherstelmaatregel in het Lievelderveld.
Th.G. Giesen & K.W. van Dort, 2005.
Giesen & Geurts. Staatsbosbeheer, District Achterhoek, Zelhem.

 

In september 2005 een beperkt onderzoek uitgevoerd in het Lievelderveld naar het
effect van de natuurherstelmaatregel (plaggen) van 2001.

Download 1,7 mB pdf.

Lievelderveld, vegetatie, hydrologie en ontwikkeling.

Lievelderveld 1999, vegetatie, hydrologie en ontwikkeling.
Th.G. Giesen & M.M.A. Oonk, 2000.
Giesen & Geurts. Staatsbosbeheer Deventer.

In het object Lievelderveld en aangrenzende graslandperceel een beperkte vegetatiekartering en een hydro(-eco)logische analyse uitgevoerd. Van het grasland is tevens een potentieanalyse uitgevoerd en aan de hand hiervan zijn streefbeelden geformuleerd en is een monitoringplan opgesteld.

Download: 0,5 mB pdf

Tiefes Bruch

Inrichting hydrologisch meetnet en grondwaterkwaliteit in het Tiefes Bruch
Inrichting hydrologisch meetnet en grondwaterkwaliteit in het Tiefes Bruch (Burgwedel, Duitsland). Plaatsen van peilbuizen, humusvormen, boorstaten en grondwateranalyses.
Giesen & Geurts, 2012. G&G, Ulft. Stichting Bargerveen, Nijmegen.
Ten zuiden van Fuhrberg, (Nieder-Sachsen, Duitsland) ligt het bosgebied Tiefes Bruch op een glooiing die van zuid naar noord afloopt. Het terrein watert af met enkele beekjes vanuit natte laagten. Het Tiefes Bruch maakt deel uit van een veel groter complex met bos. Om de hydrologie van het gebied te begrijpen en te kunnen herstellen, was het noodzakelijk peilbuizen te plaatsen (er zijn in totaal 20 peilbuizen geplaatst). Tevens is de kwaliteit van het grondwater in het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 onderzocht.

Download 2,8 mB pdf

De Haak

Vastlegging van de aquatische situatie in de Haak 1986.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1986. N.M.F., Zuid-Holland.

In het Beschermd natuurmonument 'de Haak' zijn watervegetatie opnamen gemaakt en oppervlaktewater en interstitieel water onderzocht. Verschillen met eerder onderzoek worden gepresenteerd.
Het fenomeen verdwijnend veen kon worden toegeschreven aan interne eutrofiëring, door de inlaat van bicarbonaat rijk water.

Download 0,7mB pdf

De Bruuk

Onderzoek terreincondities grondwater De Bruuk
Brorens, B., A. Pors & Th.G. Giesen, 2002. Onderzoek terreincondities grondwater De Bruuk. Royal Haskoning, Nijmegen/Giesen & Geurts, Ulft.

Tussen Groesbeek en de Duitse grens ligt het natuurgebied De Bruuk (fig. 1.1), dat in eigendom en beheer is bij Staatsbosbeheer. De Bruuk is een botanisch zeer waardevol natuurgebied, waar onder andere nog Blauwgraslanden voorkomen. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van een hydrologische bufferzone op de terreincondities in De Bruuk. Verwacht wordt dat een bufferzone een positief effect heeft, op de kwelintensiteit in het natuurgebied.

Download 3 mB pdf

Formerhoek

Ecohydrologie en ontwikkeling van de Formerhoek
Giesen & Geurts, 2003. Ecohydrologie en ontwikkeling van de Formerhoek. Giesen & Geurts, Ulft.

Ir. Klaas van Dort danken we voor de hulp bij de mosdeterminaties.
Het object Formerhoek ligt in een laagte, temidden van dekzandruggen die ca. drie meter hoger liggen. De laagte overstroomt in de winter. De vegetatie bestaat o.a. uit slecht ontwikkelde gemeenschappen uit de
klassen Calluno-Ulicetea, Scheuchzerietea, Oxycocco-Sphagnetea en Vaccinio- Betuletum. Op verschillende plekken komt nog Eénarig Wollegras (Eriophorum vaginatum), Veenpluis (E. angustifolium), Kleine veenbes (Oxycoccus palustris) en Fraai veenmos (Sphagnum fallax) voor. In opdracht van Staatsbosbeheer, Regio Gelderland, is in het object Formerhoek (Ruurlo) een hydroecologisch onderzoek uitgevoerd als voorbereiding voor OBN maatregelen.

Download 2 mB pdf

Landgoed Geysteren

Inrichting hydrologisch meetnet en meting grondwaterkwaliteit op het landgoed Geysteren
Giesen & Geurts, 2010. Inrichting hydrologische meetnet en meting grondwaterkwaliteit op het landgoed Geysteren. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Zuid-Nederland, Heeze.

Op de westoever van de Maas, op het landgoed Geysteren, tussen Geysteren en Wanssum, ligt een oude stroomgeul van de Maas. Het terrein bestaat (op de hogere delen) uit gemengd bos en een natte laagte met Elzenbroek, Wilgenbroek en Gagelstruweel. De laagte watert af in noordelijke en zuidelijke richting.
Door het ontbreken van slootonderhoud is de afwatering gestagneerd en vermoedelijk interne eutrofiëring opgetreden. Om de hydrologie van het gebied te begrijpen en te kunnen herstellen, was het noodzakelijk
een aantal peilbuizen te plaatsen. Tevens is de kwaliteit van het grondwater onderzocht.

Download 2 mB pdf

Haeselaarsbroek

Inrichting hydrologisch meetnet en grondwaterkwalteit in het Haeselaarsbroek
Giesen & Geurts, 2008. Inrichting hydrologische meetnet en grondwaterkwaliteit in het Haeselaarsbroek. Resultaten van plaatsing peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Zuid Nederland, Heeze.

Ten oosten van Echt en Susteren, in de provincie Limburg ligt, tegen de Duitse grens, het Haeselaarsbroek.
Het terrein bestaat uit bos met Zwarte els of Gewone es, naaldbos en grasland. Het terrein ligt op een glooiing die, binnen het onderzoeksterrein, naar het oosten oploopt van 30 tot 40 meter +NAP (hoogteverschil ca. 10 m). Om de hydrologie van het gebied te begrijpen en te kunnen herstellen, was het noodzakelijk enige peilbuizen te plaatsen. Tevens is de kwaliteit van het grondwater onderzocht. Dit rapportje doet verslag van de plaatsing, de boringen en het inmeten.

Download 1,5 mB pdf

Lankheet

Inrichting hydrologische meetnet en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit op het landgoed Lankheet.

Giesen & Geurts, 2011. Inrichting hydrologische meetnet en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit op het landgoed Lankheet. Resultaten van plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Unie van Bosgroepen, Ede.

Bij Haaksbergen ligt het landgoed Lankheet en wordt in het noorden begrensd door de Buurserbeek en in het zuiden door de Mallemsche Veengoot. Het landgoed bestaat uit gemengd bos en vergraste natte en droge heide, ook komen vennen voor. Om de hydrologie van het gebied te begrijpen en te kunnen herstellen, was het noodzakelijk enige peilbuizen te plaatsen (er zijn 30 peilbuizen geplaatst). Tevens is de kwaliteit van
het grondwater in 15 buizen en van 10 locaties oppervlaktewater onderzocht. Dit rapportje doet verslag van de plaatsing, de boringen, het inmeten en de wateranalyses.

Download 4 mB pdf

Appel-Zuid, Breeschoten-Groot Orel, Galgengoor, Gerven, Groeve Oostermeent, Hell, Hilversumse Wasmeer, Lacerta, De Poll en Woudhuis.

Inrichting hydrologisch meetnet en meting grondwaterkwaliteit in tien landgoederen in Gelderland en Utrecht

Giesen & Geurts, 2009. Inrichting hydrologische meetnet en meting grondwaterkwaliteit in tien landgoederen in Gelderland en Utrecht. Appel-Zuid, Breeschoten-Groot Orel, Galgengoor, Gerven, Groeve Oostermeent, Hell, Hilversumse Wasmeer, Lacerta, De Poll en Woudhuis. Resultaten van de plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Midden Nederland, Ede.

Download 5 mB pdf

‘t Nijveld, Asselse Heide, Zuylesteijn, Kolland en Overlangbroek

Inrichting hydrologisch meetnet en meting grondwaterkwaliteit

Giesen & Geurts, 2010. Inrichting hydrologische meetnet en meting grondwaterkwaliteit in ‘t Nijveld, Asselse Heide, Zuylesteijn, Kolland en Overlangbroek. Resultaten van de plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Midden Nederland, Ede.

De vijf onderzochte landgoederen in Midden Nederland liggen in de provincie Gelderland, in de gemeenten Aalten (‘t Nijveld), Apeldoorn (Asselse Heide), Amerongen (Zuylesteijn en Kolland) en Wijk bij Duurstede (Overlangbroek). De terreinen bestaan respectievelijk uit bos, heide met vennen en binnendijks hakhoutbos.

Download 4 mB pdf